Menu

Vilkår og betingelser

Carlsberg er af den opfattelse, at vores brands/varemærker er beregnet til forbrugernes forfriskning og nydelse. De bør indtages forsvarligt, og misbrug skal undgås.

For nærmere regler henvises der til https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188880 (markedsføringslovens) samt Alkoholreklamenævnet https://alkoholreklamenaevnet.dk/retningslinjerne/regelsaettet/

Indledning

Carlsbergdanmark.dk drives af Carlsberg Danmark A/S. Vi er registreret i Danmark med cvr.nr 25 50 83 86 og hjemsted på Vesterfælledvej 6, 1750 København V. Vores partnere kan til enhver tid drive eller bidrage til denne webside. Ved vores tilknyttede selskaber forstås vores datterselskaber eller holdingselskaber samt alle datterselskaber tilhørende sådanne holdingselskaber.

Af disse vilkår og betingelser (og de dokumenter, der henvises til heri) fremgår de vilkår, du er underlagt, når du bruger vores webside, hvad enten det er som gæst eller registreret bruger. Brug af vores side omfatter tilgang, browsing eller registrering til brug af vores webside.

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du bruger vores webside, da de gælder for din brug af vores side. Vi anbefaler også at du læser vores privatlivs- og cookiepolitik og udskriver en kopi af dokumentet til fremtidig reference.

Når du besøger og bruger vores webside, accepterer du disse vilkår og betingelser, og at du vil overholde dem. De udgør en juridisk bindende aftale mellem dig og os, som kun kan ændres med vores samtykke. De skal læses i sammenhæng med de øvrige gældende vilkår og betingelser nedenfor samt alle andre oplysninger på vores webside om, hvordan vores side fungerer og de tjenester, der er tilgængelige.

Såfremt du ikke kan acceptere disse vilkår og betingelser, skal du stoppe med at benytte vores webside med det samme.

Andre gældende vilkår og betingelser

Disse vilkår og betingelser henviser til øvrige vilkår, som også gælder for din brug af vores webside:

  • vores privatlivspolitik, hvoraf fremgår vilkårene og betingelserne for vores behandling af personoplysninger, som vi indsamler fra dig, eller som du videregiver til os. Du garanterer, at alle oplysninger, som du videregiver til os er korrekte.
  • vores cookiepolitik, som indeholder oplysninger om cookies på vores side. Når du besøger vores side, accepterer du, at der anvendes cookies på vores side.
  • vores politik for tilladt brug, hvoraf fremgår retningslinjerne for tilladt og ulovlig brug af vores side. Når du besøger vores side, skal du overholde denne politik for acceptabel brug.

Ændringer af vores vilkår og betingelser og webside

Vi forbeholder os til enhver tid retten til at ændre disse vilkår og betingelser uden forudgående varsel over for dig ved at ændre dem på vores webside. Du bør besøge siden fra tid til anden for at se, hvilke ændringer vi foretager, eftersom de er bindende for dig.

Vi kan til enhver tid opdatere vores side og ændre indholdet. Det skal bemærkes, at indholdet på vores webside ikke er opdateret hele tiden, og vi er ikke forpligtet til at opdatere det.

Vi kan ikke garantere, at vores webside, eller indhold derpå, er fri for fejl eller mangler.

Besøg på vores webside

Vores webside er tilgængelig uden beregning.

Vi kan ikke garantere, at vores webside, eller indhold derpå, altid er tilgængelig uafbrudt eller fri for fejl. Besøg på vores webside er tilladt på midlertidig basis. Vi kan til enhver tid suspendere, inddrage, afbryde eller ændre hele eller dele af vores webside uden varsel. Vi er ikke ansvarlige over for dig, hvis vores webside, uanset årsag, ikke er tilgængelig på et givet tidspunkt eller i en given periode.

Du er forpligtet til at foretage alle nødvendige foranstaltninger for at du kan besøge vores side. Desuden accepterer du, at vi ikke kan eller vil garantere, at indholdet på vores webside er fri for skadelige eller ødelæggende komponenter, virusser og/eller anden kode. Du er forpligtet til at implementere tilstrækkelige procedurer og foretage virustjek (herunder anti-virus og andre sikkerhedsforanstaltninger) for at opfylde dine særlige krav til sikkerheden og pålideligheden af data input og output.

Desuden skal du sikre, at alle personer, som besøger vores webside via din internetforbindelse, har kendskab til disse vilkår og betingelser og andre gældende vilkår og betingelser, og at de overholder disse.

Vores side er beregnet til personer med bopæl i Danmark. Vi garanterer ikke, at indhold, som er tilgængeligt på eller via vores webside, er egnet eller tilgængeligt i alle eller andre lokaliteter. Vi kan til enhver tid begrænse adgangen til vores webside eller tjenester eller produkter, som beskrevet på vores side, for alle personer eller geografiske områder. Hvis du vælger at besøge vores side uden for Danmark, er det på eget ansvar.

Du må ikke misbruge vores side ved bevidst at starte virusser, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, som er ondsindede eller teknologisk skadelige. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til eller at forstyrre vores websides funktion, og du må især ikke forsøge at omgå sikkerheden, manipulere med, hacke eller på anden måde afbryde vores webside eller computersystemer, servere, routere eller andet udstyr, der er forbundet til internettet. Dette kan være strafbart Vi kan til enhver tid begrænse adgangen til visse funktioner eller dele af vores websted eller hele siden.

Registrering

Hvis du bliver bedt om at udfylde en registreringsblanket eller andre oplysninger, skal de oplysninger du giver være sande, rigtige og fuldstændige. Du bedes straks underrette os om eventuelle ændringer i dine oplysninger.

Hvis du vælger, eller du får udleveret, en brugeridentifikationskode, adgangskode eller enhver anden oplysning som led i vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle sådanne oplysninger fortroligt, og du må ikke videregive disse til andre. Vi har til enhver tid ret til at deaktivere brugeridentifikationskoder eller adgangskoder, uanset om du selv har valgt dem, eller de er udleveret af os, hvis vi mener, at du ikke har opfyldt bestemmelserne i disse vilkår og betingelser.

Hvis du ved eller har mistanke om, at andre end dig selv har fået kendskab til din brugeridentifikationskode eller adgangskode, skal du straks underrette os derom på [email protected] eller 3327 2600.

Immaterielle rettigheder

Medmindre andet fremgår, er vi ejer eller licenshaver af alle intellektuelle rettigheder på vores webside og i det materiale, der offentliggøres på siden. Disse materialer er beskyttet af ophavsret og andre love og traktater over hele verden. Alle rettigheder forbeholdes.

Vi er ejer eller licenshaver af de varemærker, som vises på vores webside og alle tilknyttede varemærker, logoer og udstyr, medmindre andet fremgår.

Du må udskrive én kopi, og du må downloade uddrag eller indhold fra vores webside til personlig brug, og meddelelse om ophavsret eller andre ejendomsrettigheder skal fremgå af alt kopieret materiale. Du må ikke foretage ændringer på papir eller på digitale kopier af materialer, du har udskrevet eller downloadet, og du må ikke bruge illustration, fotografier, video- eller lydsekvenser eller grafik adskilt fra eventuel ledsagende tekst.

Der overføres ingen rettigheder eller ejendomsret til eller andel i noget af det downloadede materiale eller software til dig ved sådan downloading eller kopiering. Du må ikke benytte materialet på vores webside (herunder reproduktioner bortset fra ovenstående, publicering, ændring eller distribution) uden forudgående skriftlig tilladelse fra os.

Vores status (og eventuelle identificerede bidragydere) som forfatter af indholdet på vores webside skal altid anerkendes.

Du må ikke bruge dele af indholdet på vores side til kommercielle formål uden at have indhentet tilladelse fra os eller vores licensgivere.

Hvis du udskriver, kopierer eller downloader dele af indholdet på vores side i strid med disse vilkår og betingelser, vil din ret til at bruge vores webside ophøre øjeblikkeligt, og du skal, efter vores skøn, returnere eller tilintetgøre alle kopier af det materiale, du har fremstillet.

Korrekte oplysninger

Indholdet på vores webside er kun beregnet til generel information. Vi vil gøre en rimelig indsats for at sikre, at oplysningerne på vores webside er korrekte, men indhold, kommentarer, anmeldelser og andet materiale, som publiceres på vores webside, er ikke beregnet som rådgivning, der skal tages for pålydende. Du skal have en professionel eller specialiseret rådgivning, før du foretager eller afstår fra enhver handling på baggrund af indholdet på vores webside.

Vi giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, for, at oplysningerne er korrekte, fuldstændige eller opdaterede, og, i det omfang loven tillader, påtager vi os under ingen omstændigheder ansvar for tab eller skade opstået som følge af, at sådanne oplysninger er taget for pålydende af dig eller andre, som du formidler sådanne oplysninger til. Hvis du finder nogen ukorrekte oplysninger på vores webside bedes du kontakte os, og vi vil forsøge at korrigere dette, hvis vi er enige, så hurtigt som det er praktisk muligt.

Anmeldelser

Alle udtalelser eller anmeldelser på vores webside er forfatternes ansvar og er på ingen måde et udtryk for vores synspunkter. Vi giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, for sådanne udtalelser eller anmeldelser, herunder med hensyn til deres lovlighed eller rigtighed, og i videst muligt omfang i henhold til gældende lov fraskriver vi os ethvert ansvar i forbindelse dermed.

Konkurrencer

Alle konkurrencer, som afvikles eller afholdes på vores webside er reguleret af de vilkår og betingelser, som specifikt gælder for den pågældende konkurrence.

Links til denne og andre websider

Vi kan til enhver tid stille links til rådighed, der kan give adgang til tredjeparters websider direkte fra vores webside. Vi har ikke kontrol over indholdet på disse tredjeparters websider, og, medmindre andet er angivet, vi bidrager ikke til indholdet på disse websider. Når du klikker på links til disse sider, forlader du vores webside, så vi kan derfor ikke påtage os noget ansvar for eventuelle problemer, der måtte opstå i forbindelse med enten tredjeparters brug af dine oplysninger, indholdet på vores sider, eller de produkter eller tjenester, du får stillet til rådighed af disse websider.

Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn, at forbyde links fra en anden internet side til materialer eller oplysninger på vores webside.

Vores ansvar

Selvom vi håber, at vores webside vil være af interesse for brugerne, udelukker vi i den udstrækning, det er tilladt ved lov, alle udtrykkelige eller underforståede betingelser, garantier og erklæringer eller andre vilkår, som måtte gælde for vores webside. Vi kan ikke holdes ansvarlig over for nogen som helst bruger, hverken i henhold til kontrakt, pga. skadevoldende handling (herunder forsømmelse), overtrædelse af lovbestemt pligt eller på anden måde for tab eller skade, selvom det måtte være påregneligt, der er opstået som følge af eller i forbindelse med:

  • brug af, eller manglende brug af, vores webside, eller
  • brug af eller lid til indhold, der vises på vores webside.

Hvis du besøger vores webside som forbruger, har vi intet erstatningsansvar over for dig for eventuel tabt fortjeneste, tab af forretning driftsafbrydelse eller tab af forretningsmulighed og vi er alene erstatningsansvarlige for eventuelle tab, der med rimelighed er forudsigelige.

Hvis du besøger vores webside som forretningsbruger, har vi under ingen omstændigheder erstatningsansvar over for dig for:

  • tab af fortjeneste, salg, forretning eller indtægter.
  • driftsafbrydelse.
  • tab af forventede besparelser.
  • tab af forretningsmulighed, goodwill eller omdømme, eller
  • ethvert indirekte eller følgetab eller -erstatning.

Vi er ikke erstatningsansvarlige for eventuelt tab eller skade forårsaget af en virus, distribueret genial-of-service-angreb eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, computerprogrammer, data eller andet ejendomsretligt beskyttet materiale på grund af din brug af vores webside eller på grund af din download af eventuelt indhold på den eller på enhver webside, der er linket dertil.

Vi påtager os intet ansvar for indholdet på websider, der er linket til vores webside. Sådanne links bør ikke fortolkes som godkendelse af os af de pågældende linkede websider. Vi er ikke erstatningsansvarlige for tab eller skade, der måtte opstå som følge af din brug af dem.

Vi udelukker eller begrænser ikke på nogen måde vores erstatningsansvar over for dig, hvis det ville være ulovligt at gøre dette.

Uploading af indhold til vores webside

Når du gør brug af en funktion, der gør det muligt for dig at uploade indhold til vores webside eller at tage kontakt til andre brugere af vores webside, skal du overholde de standarder for indhold, som fremgår af vores politik for acceptabel brug.

Du garanterer for, at sådanne bidrag overholder disse standarder, og at du er erstatningsansvarlig over for os og holder os skadesløse for enhver overtrædelse af denne garanti. Det betyder, at du hæfter for ethvert tab eller skade vi påføres som følge af din overtrædelse af garantien.

Alt indhold, du uploader til vores webside, vil blive betragtet som ikke-fortroligt og ikke-beskyttet. Du bevarer alle dine rettigheder til ejerskab til dit indhold, men du skal give os begrænset ret til at bruge, lagre og kopiere indholdet og til at distribuere og offentliggøre det for tredjeparter. De rettigheder, du giver os, er beskrevet i næste afsnit (Rettigheder du giver).

Vi kan offentliggøre din identitet for tredjeparter, som gør gældende, at materiale indsendt eller uploadet af dig til vores webside, udgør en overtrædelse af deres immaterielle rettigheder eller deres ret til beskyttelse af privatlivets fred.

Vi er ikke ansvarlige, eller erstatningsansvarlige, over for eventuelle tredjeparter for indholdet eller rigtigheden af indhold, som er opslået af dig eller andre brugere af vores webside.

Vi har ret til at fjerne alle opslag, som du foretager på vores webside, hvis vi mener, at dit opslag ikke overholder de standarder for indhold, som fremgår af vores politik for acceptabel brug.

De synspunkter, som andre brugere giver udtryk for på vores webside, repræsenterer ikke vores synspunkter eller værdier.

Du er alene ansvarlig for sikring og sikkerhedskopiering af dit materiale.

Rettigheder du giver

Når du uploader eller laver opslag af materiale på vores webside, giver du os en uophørlig, verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royalty-fri, overdragelig ret til at bruge, gengive, fremstille afledte værker af, fremvise og udføre det brugergenererede indhold i forbindelse med den tjeneste, som leveres af vores webside og i ethvert medie, herunder afviklingen af denne webside. 

Tilgængelighed

Vi anerkender behovet for denne sides tilgængelighed og brugervenlighed uanset teknologi eller evne.
Selvom vi søger at overholde de accepterede retningslinjer og standarder for tilgængelighed og brugervenlighed, er det ikke altid muligt for os på alle områder på vores webside. Indhold leveret af vores tredjepartsleverandører og brugere af siden vil muligvis ikke overholde disse retningslinjer og standarder.

Vi forsøger hele tiden at forbedre tilgængeligheden go brugervenligheden af vores webside. Hvis du finder noget, som trænger til at blive forbedret, eller du har svært ved at benytte websiden, skal du kontakte os.

Generelt

Alle formelle juridisk meddelelser skal fremsendes til os på vores ovenfor anførte hjemstedsadresse og stiles til [email protected]

Vores undladelse af at udøve eller håndhæve en ret eller bestemmelse udgør ikke et afkald på en sådan ret eller bestemmelse. Du må ikke overdrage eller overføre dine rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser.
Hvis det konstateres, at en del af disse vilkår og betingelser ikke kan håndhæves som følge af loven, påvirkes alle andre dele af disse vilkår og betingelser ikke og skal fortsat have retskraft.

Hvis du er forbruger, bedes det bemærket, at disse vilkår og betingelser, deres genstand og udformning reguleres af dansk ret. Du og vi er begge enige om, at Københavns Byret skal have ikke-eksklusivt værneting.

Hvis du er virksomhedsbruger, reguleres disse vilkår og betingelser, deres genstand og udformning (og alle tvister eller krav uden for kontraktforhold) af danske ret. Begge parter er enige om, at Københavns Byret skal have eksklusivt værneting.

Kontakt

Hvis du oplever problemer med vores webside, eller du har bemærkninger hertil, er du velkommen til at kontakte os på [email protected] eller 3327 2600.

Opdateringer

Disse vilkår og betingelser blev seneste opdateret i maj 2018.